Notaris Luc Mortelmans gebruiksvoorwaarden

Dit is de officiële website van het Notariaat Luc Mortelmans.Toepasselijkheid


Deze disclaimer is van toepassing op deze website van Notaris Luc Mortelmans, namelijk www.notarismortelmans.be. Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan de website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.Doel


Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de notaris raadplegen.Intellectuele eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten op alle afbeeldingen, geluiden, inhoud op deze website zijn eigendom van Notaris Luc Mortelmans of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren, mededelen aan het publiek of gebruiken voor commerciële doeleinden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Notaris Luc Mortelmans verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van boek XI ‘ Intellectuele eigendom’ WER (Wetboek Economisch Recht) en de bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Er is gepoogd om alle houders van de auteursrechten te contacteren. Mochten er desalniettemin instanties zijn die menen dat hun rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunnen ze alsnog contact opnemen met Notaris Luc Mortelmans ([email protected]). Het aanbrengen van hyperlinks naar andere sites impliceert niet dat Notaris Luc Mortelmans noodzakelijkerwijze akkoord gaat met de inhoud van de informatie die op deze website wordt aangeboden.Privacy


Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u het privacybeleid van de website raadplegen.Aansprakelijkheid


De informatie op de website is vulgariserend en het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Notaris Luc Mortelmans streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren.

Notaris Luc Mortelmans sluit voor zover wettelijk is toegelaten wel iedere aanspakelijkheid uit voor iedere directe/indirecte schade die op enige wijze voortvloeit

  • uit het gebruik van de website of een aan deze gekoppelde website of voortvloeit uit, en niet beperkt tot

  • storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering via de website

  • onvolledige, verkeerde of niet actuele info op de website

  • handelingen die u verricht op basis van op deze website geplaatste informatie


PrivacyverklaringGebruiksvoorwaarden

BTW BE 0806841743

RPR Antwerpen

Verzekeringen van het Notariaat cv

DONKEYCOMM